Privacyverklaring

Vishandel en palingrokerij Konter Vishandel en palingrokerij Konter, gevestigd aan Haven 21 Vollenhove 8325xe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Www.palingonline.nl Haven 21 Vollenhove 8325xe 0527241377

Jacco Konter is de Functionaris Gegevensbescherming van Vishandel en palingrokerij Konter Hij/zij is te bereiken via jaccokonter@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vishandel en palingrokerij Konter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via konterpaling@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vishandel en palingrokerij Konter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Vishandel en palingrokerij Konter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vishandel en palingrokerij Konter) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vishandel en palingrokerij Konter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Vishandel en palingrokerij Konter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vishandel en palingrokerij Konter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt onze cookies evt. uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Via onderstaande linkjes wordt toegelicht hoe u cookies kunt uitschakelen:


CMS
Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaatst om zo een goed werkende website te garanderen.
Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

Analyserende cookies

Google Analytics
Met Google Analytics meten wij hoe u de website bekijkt en hoe u bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden  anoniem verwerkt.
Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar konterpaling@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vishandel en palingrokerij Konter zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Vishandel en palingrokerij Konter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vishandel en palingrokerij Konter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via konterpaling@gmail.com

Contact


Paling Online
Haven 21
8325 XE Vollenhove
 (0527) 24 13 77 (09:00 tot 18:00 uur)
 info@palingonline.nl

Neem contact op