Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer
PalingOnline/Palingrokerij Konter
Haven 21 8325XE Vollenhove

Telefoonnummer: 0527-241377 [Op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur]

E-mailadres: konterpaling@gmail.com
KvK-nummer: 05018230
BTW-identificatienummer: NL800688028B01

Algemene Voorwaarden
Hieronder staan de algemene voorwaarden van PalingOnline. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties die via de webshop plaatsvinden. Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via konterpaling@gmail.com

Artikel 1 Algemeen
1.1 Op alle handelingen die door PalingOnline aan worden gegaan zoals aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van PalingOnline.
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor alle bezoekers van PalingOnline  zichtbaar en te vinden bij klantenservice onderaan de website.
1.3 De Algemene Voorwaarden dienen vooraf gelezen te zijn door de koper indien er een bestelling plaatsvindt.
1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling.
1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1.6 PalingOnline is niet aansprakelijk voor de beschadigingen, of verlies van de producten die worden verzonden door Trunkrs. 

1.7 Houdbaarheid van de producten:Op onze producten staat een houdbaarheidsdatum van 5 dagen vermeld ondanks dat de gerookte producten aanzienlijk langer houdbaar zijn. Waarom? Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit mag er alleen een houdbaarheidsdatum van 20 dagen vermeld worden als er conserveringsmiddelen toegevoegd worden zoals onder andere azijnzuur. Dit gaat ten koste van het product en de authentieke smaak waardoor je een heel andere product krijgt.

Alle producten kunnen ingevroren worden. In de diepvries zijn ze nog 3 maanden houdbaar. 


Artikel 2 Prijzen
2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro’s (€) en zijn inclusief 9% BTW en exclusief verzendkosten. Bestellingen boven €65,- worden gratis verzonden. 
2.2 PalingOnline is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door PalingOnline worden aangepast.
2.3 Voor het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. eventuele verzendkosten door PalingOnline gecommuniceerd via de website. Daarna ontvangt de koper per email een orderbevestiging van PalingOnline. (deze kan soms in de SPAM/ongewenst map terecht komen)            2.4 PalingOnline hanteerd een minimaal bestelbedrag van €30,-


Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke aanbieding die op de website PalingOnline staat en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PalingOnline en consument.
3.2 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van PalingOnline en wanneer een consument een bestelling plaatst wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geaccepteerd. 
3.3 PalingOnline behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.


Artikel 4 Betalingen
4.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren (iDEAL). Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk.

Artikel 5 Verzendkosten
5.1 De verzendkosten voor NL bedragen € 7.95 per bestelling. Bestellingen boven de 65,- euro worden door PalingOnline gratis verzonden. België €8,95 en boven de €65,-  gratis verzending. Duitsland €19,- en Frankrijk rekening wij €20,- verzendkosten ongeacht de hoogte van het bedrag. 

Artikel 6 Levering
6.1 Alle artikelen worden aangeboden voor de levering zoals aangegeven op ons verzendschema op www.PalingOnline.nl.
6.2 Als artikelen een langere levertijd dan aangeven op ons verzendschema zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
6.3 Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal de koper door middel van e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. 
6.4 De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 
6.5 Onder werkdagen verstaat PalingOnline maandag tot met vrijdag. Zon- en feestdagen zijn geen werkdagen.
6.6 PalingOnline draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.7 De koper is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste adres gegevens. 
6.8 De koper is ervan op de hoogte dat Trunkrs niet op zakelijke adressen levert. 
6.9 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
6.10 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens PalingOnline.
6.11 Het is mogelijk om een andere leverdatum aan te gegeven in het daarvoor bestemde vakje met opmerking. 
6.12 Indien de koper de leverdatum via de mail wil wijzigen is dit alleen geldig als er vanuit PalingOnline akkoord is gegeven. 
6.13 Het vervoersbedrijf van PalingOnline is Trunkrs. Deze levert alleen in de avonduren van 17:00 tot 22:30 uur. M.U.V. de Waddeneilanden, deze gaan via PostNL. Duitsland via DPD. 

Artikel 7 Ontbinding
7.1 Op basis van de wet is PalingOnline gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan of dat het opgegeven afleveradres niet klopt.

Artikel 8 Annulering van verzending
8.1 Elke bestelling kan zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden binnen 6 uur nadat de koper een bestelling heeft gedaan worden geannuleerd.
8.2 Echter dient de koper PalingOnline op de hoogte te brengen van de annulering door een email te sturen naar konterpaling@gmail.com
8.3 Nadat PalingOnline een bevestiging heeft verstuurd naar de koper is de annulering overeengekomen.
8.4 Mocht de koper de betaling reeds hebben voldaan dan doet PalingOnline binnen 30 werkdagen het volledige bedrag crediteren.

Artikel 9 Garantie
PalingOnline staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan hier bezwaar over worden gemaakt via  email konterpaling@gmail.com of via het telefoonnummer 0527-241377

Artikel 10 Aanspraakelijkheid
10.1 PalingOnline is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van het domein PalingOnline en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

Artikel 11 Niet-toerekenbare tekortkomingen
11.1 PalingOnline is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PalingOnline alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.2 PalingOnline heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.
11.3 PalingOnline is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PalingOnline gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 PalingOnline behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
11.5 PalingOnline heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.


Artikel 12 Klachten en vragen
12.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met PalingOnline via e-mail: konterpaling@gmail.com of bellen naar 0527-241377/ 06-42864214
12.2 E-mails met vragen worden doorgaans binnen 48 uur behandeld.
12.3 Klachten worden doorgaans binnen 10 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 13 Privacy
13.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door PalingOnline gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.


Contact


Paling Online
Haven 21
8325 XE Vollenhove
 (0527) 24 13 77 (09:00 tot 18:00 uur)
 info@palingonline.nl

Neem contact op